Archive for the ‘Uczucia, które mogą niepokoić’ Category

Człowiek ma potrzebę afiliacji i potrzeby religijne

Wśród różnych potrzeb, które człowiek odnajduje w sobie, bardzo ważną jest potrzeba przynależności. Nieuświadomiona potrzeba wpływa na nasze zachowanie nieomalże w automatyczny sposób. Anonimowa społeczność, gdzie ludzie mijają się obojętnie, a może nawet gdzie traktują się wrogo, wzmaga w jednostce tę potrzebę. Świadomie więc, w agitacyjnych wysiłkach, sekty posługują się metodą nazwaną „bombardowaniem miłością”. Metoda [...]

Sekty uwodzą! Dlaczego?

Ludzie na razie nie uświadamiają sobie, jak dużo stracili, rezygnując z wyraźnego rozróżniania spraw istotnych i nieistotnych. Potrafimy nieważnym sprawom nadawać rangę podstawowych, natomiast najważniejsze ignorujemy. Na tym podłożu kiełkuje i wzrasta zjawisko „człowieka zagubionego”. Z powodu sytuacji społecznej, bo zanikają tradycyjne więzi społeczne Jeżeli człowiek może pojawić się na świecie tylko poprzez kontakt mężczyzny [...]

SEKTY, CZYLI UWODZENIE UMYSŁU I GRA NA EMOCJACH

Myślenie jest wspaniałym wyposażeniem człowieka. Poprzez różne zabiegi socjotechniczne, a mają one miejsce m.in. w sektach, można jednak pozbawić człowieka krytycznego myślenia albo też je ograniczyć. Czym są sekty i jak „uwodzą umysł”? Krótki przewodnik po sektach spotykanych w Polsce Za sektę należy uznać grupę ludzi, odcinającą się od społecznych korzeni, z których wyrasta, a [...]

Kierunki zmiany siebie

Opisane w poprzednich rozdziałach stany emocjonalne i uczucia „rodzące się” w warunkach życia w rodzinie z osobą z problemem alkoholowym ukazują kierunki przystosowania się rozwojowego do sytuacji patologicznej. Powstaje pytanie: Czy dla człowieka wychowanego w rodzinie z problemem alkoholowym istnieje wyjście z matni? Należy stwier­dzić, że znacząca część osób wychowywanych w takich rodzinach dobrze funkcjonuje [...]

Dorosłe dzieci alkoholików

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) są to ludzie, którzy wychowy­wali się w domach z problemem alkoholowym, a skutki doświadczeń dzieciństwa odczuwają w dorosłości. Należy zaznaczyć, że nie każdy dom alkoholowy kształtuje późniejsze cechy DDA. John Bradshaw opisuje szereg zachowań, przeżyć i sposobów myślenia, opisujących dorosłe dzieci alkoholików (DDA). Dorosłe dzieci alkoholików charakteryzują się wysokim poziomem obawy [...]

Sposoby przystosowania się dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Dziecko wychowywane w rodzinie alkoholowej, by przetrwać, przystosowuje się, wybierając zachowania, które mogą utrwalać się w określonych sytuacjach, a opisywane często jako role. Tak więc dziecko staje się rodzinnym bohaterem, podejmując się prób wyrównywania wszelkich braków, poświęca się dla rodziny. Stara się być zawsze blisko i kontrolować, podejmować odpowie­dzialność i bohatersko bronić, zabezpieczać. Rezygnuje z [...]

Etapy rozwoju rodziny z problemem alkoholowym

Badacze problemów rodziny dotkniętej patologią alkoholową akcentują różne czynniki jako znaczące w jej przystosowaniu, wyznaczające fazy rozwoju rodziny – jako etapy radzenia sobie z sytuacją kryzysową. Rodzina z problemem alkoholowym przechodzi w swym rozwoju, jak twierdzi Zbigniew Gaś, poprzez etap zaprzeczania istnienia problemu alkoholowego. W etapie tym dominuje postawa członków rodziny, że nic się nie [...]

Rodzina z problemem alkoholowym

Rodzinę, w której przynajmniej jedna ze znaczących postaci dla rozwoju dziecka (np. ojciec) nadużywa alkoholu, nazywamy rodziną z problemem alkoholowym. Osoba nadużywająca alkoholu, u której występują niżej opisane objawy, jest uzależniona od alkoholu – czyli chora na chorobę alkoholową. Objawy tej choroby są następujące: -     utrata kontroli nad piciem i życiem, -     głód alkoholowy, -     [...]

UCZUCIA W RODZINIE DOTKNIĘTEJ PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Rozwój uczuciowy człowieka dokonuje się w określonych warunkach zewnętrznych. Określając te warunki, najczęściej mamy na myśli środowisko rodzinne, a więc oddziaływania matki, ojca, rodzeństwa, babć, dziadków. I chociaż nie tylko rodzina kształtuje rozwój uczuciowy dziecka, to jednak jej oddziaływanie jest najbar­dziej znaczące. Rodzina – najczęściej – sprzyja rozwojowi „całej palety uczuć”, ich doświadczaniu, przeżywaniu, okazywaniu, [...]

Jak wychowywać i pomagać w radzeniu sobie z poczuciem bezradności?

Podsumowując powyższe rozważania, należy zwrócić uwagę na fakt, że bezradności można się wyuczyć, co każe nam ją odczuwać w pewnych sytuacjach, choć tak naprawdę bylibyśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Oczywiście, należy tutaj zaznaczyć, że zdarzają się w naszym życiu sytuacje, w których jesteśmy autentycznie bezradni – i bez względu na to, czy podejmiemy [...]