Archive for the ‘Uczucia w naszym życiu’ Category

Miłość można „ulepszać”

Warto postawić sobie bardziej pedagogiczne pytanie: Czy swoją miłość w różnych jej przejawach można ulepszać, czy można komuś, np. w poradnictwie i terapii w tym względzie pomóc? Zapewne można: można wskazać drogę przezwyciężania egoizmu, drogę od „dobrze mi z tobą” do „aby tobie ze mną było dobrze”, drogę od „chcę dobra dla siebie” do „chcę [...]

Miłość warunkowa

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy miłością „za coś”, a miłością „dla kogoś”. W pierwszym przypadku akcent położony jest na „czymś”, co sprawia mi przyjemność, a więc akcent jest położony na mojej osobie i jakimś moim dobru – „jest mi dobrze z tobą”, a więc jakoś – „chcę dobra dla siebie”. Natomiast w drugim przypadku akcent położony [...]

Miłość jako duchowe, bezinteresowne oddanie

Trzeci poziom, a zarazem trzecie rozumienie miłości to – miłość duchowa, gr. agape, łac. caritas. Caritas – od carus = drogi. Określenie to nadajemy czemuś, co zasługuje na wysoką cenę. Tomasz z Akwinu mówi, że „pojęcie caritas dodaje do pojęcia amor element wskazujący na to, o czym mówi sama nazwa – walor, ocenę wysokiej jakości” [...]

Miłość na poziomie uczuć

Drugi poziom miłości to miłość na poziomie uczuć – więź psychiczna, bliskość, zakochanie, wierność (EROS). Nazwa EROS pochodzi od wymyślonego przez starożytnych Greków bożka miłości, Erosa. Przedstawiali go jako miłego, uskrzydlonego aniołka, który wypuszcza strzały do serc upatrzonych osób, par. Przez to „ugodzenie strzałą” zapala się jakaś przedziwna iskra, swoisty fluid uczucia pomiędzy mężczyzną i [...]

Miłość – jako popęd, pożądanie, seks

Popęd, instynkt seksualny jest w każdym zdrowym człowieku pierwotną, biologiczno-zmysłową siłą, energią, podobną a zarazem całkiem inną aniżeli u zwierząt. Energia ta wywołuje napięcie i zmierza do rozładowania, zaspokojenia, a jej celem jest zachowanie gatunku. U człowieka popęd odzywa się jako pożądanie zmysłowe. Oczywiście popęd, seks u człowieka jest całkowicie różny aniżeli u zwierząt, ponieważ [...]

Poziomy miłości

Słowo miłość jest bardzo wieloznaczne i już od starożytności używane w bardzo różnych znaczeniach, a więc: – Po pierwsze – w znaczeniu biologiczno-zmysłowym, jako pożądanie, głód seksualny, popęd, pożądanie, seks. A więc miłość – jako „SEKS”. – Po wtóre – w znaczeniu psychicznym – jako uczucie, upodoba­nie, psychiczna więź pomiędzy ludźmi, szczególnie mężczyzną i kobietą, [...]

Dlaczego w nauce, w tym w psychologii stosunkowo mało uwagi poświęca się miłości?

Jest dość dziwnym faktem, że mimo naturalnej potrzeby miłości przeżywanej na różny sposób przez wszystkich ludzi niewiele przeprowadzono badań i analiz naukowych poświęconych temu niezmiernie ważnemu obszarowi ludzkich przeżyć. Za przykład niech posłuży jeden z najnowszych podręczników amerykańskich (Zimbar- do P. i Ruch F., Psychologia i życie, Warszawa 1993), w którym na 725 stronach można [...]

CZŁOWIEK NIE MOŻE ŻYĆ BEZ MIŁOŚCI

Anna Pawełczyńska w ciekawej książce Drogi do szczęścia zapisała takie oto nieco sentymentalne, ale zapewne bardzo prawdzi­we zdanie: „W miłości istnieje jakaś tajemnica [...] w której zawarta jest zdolność przeżywania innego wymiaru rzeczywistości. [...] Nadaje ona codziennym ludzkim sprawom inną barwę, nową jakość i wyższy wymiar. Jest jak iskra, z której może tworzyć się światło [...]

Drogi wychowania do patriotyzmu

Spośród różnorodnych oddziaływań kształtujących postawę patriotyczną rolę znaczącą spełniają: Przekazywanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej historii oj­czystego kraju, kształcenie pamięci historycznej i umiejętności wycią­gania wniosków z dziejowej lekcji, uświadamianie wartości, z których Polska wyrosła i na których budowała swój byt przez całe stulecia, nauczanie ojczystego języka, poznawanie literatury, sztuki i całego dorobku kultury narodowej, wyjaśnianie historii [...]

Prawidłowości kształtowania postawy patriotycznej

Wychowanie do patriotyzmu jest procesem, w którym współu­czestniczą: rodzina, szkoła, Kościół, środki masowego przekazu, grupy odniesienia, wspólnota lokalna. W procesie tym chodzi o takie oddziaływania na poszczególne elementy postawy, aby ich rezultatem była postawa trwała i zwarta (wszystkie elementy na równych poziomach). Kształtowanie poszczególnych elementów na różnych etapach rozwoju człowieka przebiega nieco odmiennie. Dziecko najpierw [...]