Archive for the ‘Uczucia w naszym życiu’ Category

Wybór optymalnego modelu postawy patriotycznej

Wydaje się, że spośród zaprezentowanych wyżej modeli postawy patriotycznej wybór optymalnego dla dzisiejszych czasów nie jest trudny. Bierny obserwator czy krytykant nie przyczyni się do rozwoju ojczyzny. Epoka przodowników pracy też już przeminęła. Postawa romantyka-marzyciela też niewiele może wnieść do wspólnego dobra ojczyzny. Karierowicz wprawdzie myśli przede wszystkim o sobie, ale przynajmniej podatkami może wzbogacić [...]

Różne postawy wobec ojczyzny

Może się zdarzyć, że w procesie kształtowania postawy patrio­tycznej niektóre jej elementy zostaną albo nadmiernie rozwinięte, albo też zaniedbane. Oczywiście zaowocuje to taką postawą wobec ojczyzny, która niekoniecznie będzie postawą patriotyczną. Jeśli akcentuje się tylko element poznawczy, to kształtuje się typ obserwatora. Nie wzruszą go losy ojczyzny, nie podejmie dla niej osobistego trudu. Akcent na [...]

Patriotyzm jako postawa

Wprowadzone do psychologii społecznej pojęcie postawy oznacza względnie stałe ustosunkowanie, które wyraża się w gotowości podmiotu do pozytywnych lub negatywnych reakcji intelektualnych, emocjonalnych oraz behawioralnych wobec jej przedmiotu. Definicja ta eksponuje 3 istotne komponenty (elementy) postawy: poznawczy (P), emocjonalny (E) i behawioralny (B), czyli wyrażający się w działaniu. Idąc po tej myśli, moglibyśmy określić patriotyzm [...]

Patriotyzm jako miłość ojczyzny

Gdy zapytamy kogoś: „Co to jest patriotyzm?” – bez wahania od­powie, że to miłość ojczyzny. Gdy z kolei usłyszy pytanie: „Co to jest ojczyzna?” – staje zakłopotany, jakby chciał powiedzieć: „Wiem, co to ojczyzna, gdy nikt mnie nie pyta, zapytany, nie wiem, co po­wiedzieć”. Rzeczywiście – ojczyzna, do której wprost odnosi się pa­triotyzm, jest pojęciem [...]

O MIŁOŚCI OJCZYZNY, CZYLI O PATRIOTYZMIE

„Ojczyzna” – słowo budzące u dawnych i obecnych pokoleń Polaków najgłębsze uczucia miłości, dziś staje się dla wielu słowem, na które reagują wzruszeniem ramion, uśmiechem, obojętnością. Czyżby patriotyzm stawał się dla nas czymś coraz bardziej obcym? Jak bowiem zgodzić się z wypowiedzią młodego człowieka, który mówi, że „ojczyzna jest tam, gdzie są pieniądze”? Jak zrozumieć [...]

Więź może dojrzewać

Obserwacja sposobu życia małżeństw bardzo udanych doprowa­dza do stwierdzenia, że na żywotność więzi wpływają także analo­giczne formy spędzania czasu wolnego, ożywione życie towarzyskie oraz przyjacielskie stosunki między partnerami, w których dominuje życzliwość, serdeczność i troskliwość. Z wielu doświadczeń wynika jednak, że małżonkowie w starszym wieku mogą tworzyć inny, głębszy wymiar wspólnoty miłości. Ich wzajemna otwartość, [...]

Współdziałanie

Współdziałanie jest owocem istnienia więzi małżeńskiej w sferze emocjonalnej i intelektualnej. Współodczuwanie i współrozumienie stwarzają podstawy do współdziałania. W przeszłości element współdziałania był szczególnie istotnym czynnikiem, zwłaszcza w rodzinie typu agrarnego czy rzemieślniczego. W obecnej dobie został on zawężony do działań związanych z troską o istnienie i trwałość domu rodzinnego oraz z zaspokajaniem potrzeb partnera [...]

Współrozumienie

Współrozumienie jest intelektualnym kontaktem małżonków, pozwalającym na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń czy refleksji. Sprzyja ono inspiracji poznawczej, ułatwia dostrzeganie i rozwiązy­wanie problemów. Współrozumienie jest warunkiem prawdziwego kontaktu osobowego. Jest ono wynikiem prawidłowej komunikacji małżonków, werbalnej i pozawerbalnej, dotyczącej wszystkich sfer życia człowieka, obejmującej wzajemne słuchanie i rozumienie, przy jednoczesnej akceptacji odmienności drugiej osoby. Współrozumienie może osiągnąć [...]

Współodczuwanie

Współodczuwanie obejmuje przede wszystkim sferę emocjonalną człowieka, która stanowi podstawową płaszczyznę kontaktu osobowe­go w małżeństwie. Współodczuwanie jest zasadniczym wyrazem więzi emocjonalnej. Zakłada ono nie tylko wiedzę, lecz uczestniczenie w radościach i smutkach drugiej osoby, przez postawienie siebie w jej sytuacji, lub też poprzez wyobrażenie sobie, co druga osoba w danej chwili czuje lub przeżywa. Powoduje [...]

WIĘŹ UCZUCIOWA POMIĘDZY MAŁŻONKAMI

W ujęciu wielu psychologów więź psychiczna obejmuje wielo­płaszczyznowy obszar interakcji małżeńskiej, brakuje jednak konkretnego opracowania na temat decydujących dla tej interakcji czynników. B. Łobodzińska (Małżeństwo w mieście, Warszawa 1970) przyjęła, iż o więzi w małżeństwie decyduje rodzaj relacji między małżonkami, ich wspólne zainteresowania, cele, a także ich związki z innymi instytucjami, zaspokajającymi potrzeby ekonomiczne, społeczne, [...]