Style wychowania w rodzinie

Różni autorzy style wychowania różnie definiują. Wydaje się, że najprościej robi to Kuczkowski, przedstawiając je jako „wypadkową sposobów i metod oddziaływania na dziecko wszystkich członków rodziny” (Przyjacielskie spotkania, s. 234).

Styl autokratyczny

Nazwa autokratyczny pochodzi od greckich słów autos – sam i kroton – władza. Nazywa się go również autokratywnym. Przeważał on w rodzinach, gdzie dominował ojciec (rodzina patriarchalna) lub matka (rodzina matriarchalna).

Pozytywy tego stylu:

-     każdy z członków rodziny zna swoje obowiązki i wie dokład­nie, co mu wolno, a co nie,

-     kary i nagrody stosuje się konsekwentnie,

-     dyscyplina i podział ról pozwala na sprawną realizację zadań i mocny autorytet rodziców,

-     racjonalne ograniczenie swobody dziecka,

-     zadania i wymagania są dostosowane do możliwości dziecka,

-     istniejący dystans pomiędzy rodzicami a dzieckiem opiera się na serdeczności, wzajemnym szacunku i wzajemnym ujawnia­niu swoich życzeń,

-     komunikowanie jest dwustronne, to znaczy, że dziecko może wypowiadać swoje zdanie,

-     rodzice, pouczając dziecko, równocześnie rozwiewają jego wątpliwości,

-     znaczącą rolę odgrywa perswazja i odwoływanie się do racji rozumowych.

Negatywy:

-     bezwzględna karność i posłuszeństwo,

-     nadmierna kontrola postępowania,

-     dystans,

-     rozkazy, naciski, karanie,

-     podejmowanie decyzji bez porozumienia się z dzieckiem,

-    jednostronne komunikowanie się – „dziecko ma tylko słuchać”.

Konsekwencje autokratycznego stylu wychowania w skrajnej postaci są różne. Dzieci, przyjmując wzorce rodziców zachowujących się despotycznie, mogą posługiwać się przemocą wobec swych młodszych kolegów. Dziecko może też być zastraszone, uległe, niezdolne do samodzielnego działania i myślenia wskutek przyzwy­czajenia się do wykonywania rozkazów i poleceń rodziców. W takiej atmosferze i w takich relacjach trudno jest o korzystny klimat do szczerego wyrażania swoich myśli i uczuć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.