Drogi wychowania do patriotyzmu

Spośród różnorodnych oddziaływań kształtujących postawę patriotyczną rolę znaczącą spełniają:

  1. Przekazywanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej historii oj­czystego kraju, kształcenie pamięci historycznej i umiejętności wycią­gania wniosków z dziejowej lekcji, uświadamianie wartości, z których Polska wyrosła i na których budowała swój byt przez całe stulecia, nauczanie ojczystego języka, poznawanie literatury, sztuki i całego dorobku kultury narodowej, wyjaśnianie historii i znaczenia symboli narodowych: flagi, godła i hymnu państwowego, uwrażliwianie na piękno ziemi rodzinnej. Spełnianiu tych zadań służą nie tylko przed­miotowe lekcje w szkole, olbrzymią rolę ma tutaj do spełnienia wy­chowanie religijno-patriotyczne w rodzinie, na katechezie oraz w obrębie różnych grup i wspólnot społecznych. Rolę pomocną spełnia­ją wycieczki do miejsc szczególnie ważnych dla historii i kultury, szeroko rozumiane imprezy kulturalne – festiwale, koncerty, wystawy.
  2. Budzenie i ożywianie uczuć patriotycznych przez sugestywne obrazy filmowe, literackie, archiwalne materiały dokumentalne, dzieła artystyczne, pieśni i piosenki patriotyczne, udział w uroczystościach religijno-patriotycznych i patriotycznych o charakterze ogólnopaństwowym, lokalnym i szkolnym.
  3. Przedstawianie wzorów postaw zaczerpniętych z historii, literatury, filmu czy też prezentacja osób żyjących współcześnie, nie wyłączając osób z najbliższego otoczenia. Zapatrzenie w sylwetkę konkretnej osoby, w jej życie, wewnętrzne zmagania daje wychowankowi możliwość konfrontacji własnych ideałów i systemu wartości z ideałami poznawanego bohatera, sprzyja weryfikacji swoich poglą­dów, uczy określonych sposobów zachowania. Niewątpliwie ważną rzeczą jest przykład uczciwej i solidnej pracy i nauki, włączanie młodych ludzi w pracę i działalność samorządów szkolnych, organizacji młodzieżowych i społecznych, a przez to przygotowanie do odpowiedzialnego współudziału w życiu politycznym i gospodar­czym ojczyzny. To ostatnie zdanie może brzmieć jak echo dyrektyw komunistycznej władzy, jednak ostatnie lata pokazały potrzebę takiego kształtowania postawy patrioty, aby umiał się on znaleźć również w partii politycznej i na takim czy innym stanowisku kierowniczym, nawet na szczeblach władzy ogólnopaństwowej.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.